Poledne Rotta advokáti

Advokátní kancelář POLEDNE ROTTA ADVOKÁTI přijme do své kanceláře v historickém centru Prahy advokáta/advokátku a advokátního koncipienta/koncipientku (možno i čerstvý absolvent právnické fakulty). Nástup možný ihned.

Nabízíme práci v menším, přátelském kolektivu a odpovídající finanční ohodnocení. Pro koncipienty možnost získání kvalitní přípravy pro budoucí výkon advokacie.

Požadujeme: SPOLEHLIVOST, ZODPOVĚDNOST, DOBRÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI, AKTIVNÍ PŘÍSTUP PŘI ŘEŠENÍ SVĚŘENÝCH ÚKOLŮ, SCHOPNOST SAMOSTATNÉ I TÝMOVÉ PRÁCE, ZNALOST PLATNÉHO PRÁVA, ČASOVOU FLEXIBILITU. STRUKTUROVANÉ ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE, PROSÍM, NA E-MAILOVOU ADRESU: recepce@poledne-rotta.cz.

Kolize dvou právem chráněných zájmů - zájmu na ochraně mlčenlivosti rozhodce a zájmu na řádném výkonu rozhodnutí

Je v zájmu obou účastníků rozhodčího řízení (jež se následně mohou stát též účastníky případného exekučního řízení), aby mlčenlivost rozhodce byla co nejvíce šetřena, neboť právě neveřejnost rozhodčího řízení a s ní související zákonem uznaná mlčenlivost rozhodce bývá nezřídka klíčovým důvodem pro volbu tohoto způsobu řešení sporu a sjednání rozhodčí smlouvy. Ústavní soud má proto za to, že součinnost rozhodce s exekučním soudem lze důvodně limitovat. Protože exekuční soud není oprávněn k jakékoli kontrole dispozic souvisejících s řízením (či dokonce k přezkumu věcné správnosti titulu), ale je oprávněn pouze ke kontrole naplnění předpokladů pro nařízení exekuce (vykonatelnost exekučního titulu, pravomoc orgánu, který jej vydal, legitimace účastníků, prekluze práva vyplývajícího z exekučního titulu apod.), nemá zároveň důvod vyžadovat informace, které s nařízením exekuce nesouvisí. Mlčenlivost rozhodce je tak v exekučním řízení dle názoru Ústavního soudu ze zákona prolomena pouze ve vztahu k těm listinám, bez jejichž předložení by exekuční soud nemohl naplnění podmínek pro nařízení exekuce v daném konkrétním případě přezkoumat.

(nález Ústavního soudu České republiky I. ÚS 1647/13 ze dne 24. června 2014)

Poledne-rotta advokáti

nabízí uplatnění advokátním koncipientkám a koncipientům, stejně tak i a advokátkám a advokátům. Zájemci o práci nechť nás kontaktují  recepce@poledne-rotta.cz

Smrt jednoho z manželů v průběhu řízení o vypořádání BSM/SJM  

V řízení o vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů, z nichž jeden v průběhu řízení zemřel, nemůže soud do doby, než bude projednáno dědictví, rozhodovat o platební povinnosti mezi účastníkem – bývalým manželem a právními  nástupci (dědici) druhého manžela; v takovém případě  pouze vysloví, že  do dědictví po zemřelém manželovi připadá pohledávka zůstavitele za  bývalým manželem z titulu vypořádání zaniklého BSM (SJM) v určité výši. Soud nemůže v této souvislosti ukládat žádnou povinnost k plnění ani  lhůtu k plnění již z toho důvodu, že v době jeho rozhodování není známo, kteří z dědiců pohledávku za bývalým manželem zůstavitele podle  výsledků dědického řízení nabudou. Po projednání a vypořádání dědictví  mohou dědicové, kteří pohledávku zdědí, svůj nárok proti druhému účastníkovi zaniklého BSM (SJM)  přímo uplatnit.

(rozsudek Nejvyššího soudu 22 Cdo 940/2011 ze dne 13. července 2011)