Poledne Rotta advokáti

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní informace o správci

JUDr. Petr Poledne, Ph.D. a Mgr. Martin Rotta vykonávají advokacii ve sdružení (společnosti podle § 2716 a násl. občanského zákoníku) advokátů POLEDNE ROTTA ADVOKÁTI, se sídlem Maiselova 38/15, Praha 1, PSČ: 110 00 a jsou tak společnými správci Vašich osobních údajů (dále jen „Správce“).

Tímto Vás informujeme o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním osobních údajů.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Zpracováváme Vaše osobní údaje pouze stanoveným účelem, v dále uvedeném rozsahu, po dobu uvedenou v uzavřených smlouvách či v příslušných právních předpisech.

Zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené s Vámi pro účely realizace a správu našeho vzájemného smluvního vztahu. Zpracováváme Vaše osobní údaje na základě svých oprávněných zájmů, jakož i na základě oprávněných zájmů svých partnerů, pokud tyto zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy, právy či svobodami.

Základní účel zpracování osobních údajů

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 • plnění smlouvy a poskytování právních služeb
 • zajištění provozních činností
 • účetní a daňové účely
 • vymáhání pohledávek
 • splnění právní povinnosti
 • archivnictví vedené na základě zákona.

Rozsah zpracování osobních údajů:

Zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu, v kterém jste nám je poskytli nebo v kterém jsme shromáždili jinak a zpracováváme je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností Správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:

 • adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné,
 • podobizna,
 • popisné údaje, např. číslo bankovního účtu,
 • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů.

Práva subjektu údajů:

Zpracováváme Vaše osobní údaje transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Tímto informujeme subjekty osobních údajů o jejich právech, jenž jsou následující:

 • právo znát účel zpracování osobních údajů,
 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů,
 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,
 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,
 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,
 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,
 • skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
 • právo být informován pokud hodlají Správci zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny.

Subjekt údajů má právo neposkytnout Správci své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje Správce subjekt údajů, že mu nebude moci poskytnout své služby.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů:

Zpracovateli a příjemci osobních údajů jsou:

 • advokáti spolupracující se Správcem,
 • dodavatelé a poskytovatelé služeb,
 • státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností.

Předání osobních údajů do třetích zemí

Ve výjimečných případech můžeme předávat osobní údaje do třetích zemí, mimo Evropský hospodářský prostor, např. USA a Švýcarsko.

V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů, zejména GDPR a dalších předpisů EU a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, bude toto předání uskutečněno na základě výjimky vztahující se na konkrétní situaci. Správce zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s GDPR, tedy zejména s čl. 42 odst. 2 GDPR.

Společní správci

JUDr. Petr Poledne, Ph.D. a Mgr. Martin Rotta mezi sebou uzavřeli ujednání, v souladu s ustanovením čl. 26 GDPR, na základě kterého mezi sebou vymezili svou odpovědnost za plnění povinností podle GDPR.

JUDr. Petr Poledne, Ph.D. plní za oba správce tyto povinnosti:

 • informuje subjekty údajů o jejich právech týkajících se zejména:
  • o totožnosti a kontaktních údajů na správce,
  • o účelu zpracování,
  • o oprávněných zájmů správce, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetí strany,
  • o existence práva podat stížnost k dozorovému orgánu, o době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
  • o existence práva kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů,
  • o skutečností zda je poskytování osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda má subjekt údajů povinnost osobní údaje poskytnout a dále informace o důsledcích jejich neposkytnutí,
  • o skutečností zda dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování,
 • uzavírá smlouvy s jednotlivými zpracovateli

Mgr. Martin Rotta plní za oba správce tyto povinnosti:

 • komunikace s dozorovým orgánem,
 • informuje subjekty údajů o jejich právech týkajících se zejména
  • o existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajících se subjektu údajů,
  • o práva na opravu,
  • o práva na výmaz,
  • o práva na omezení zpracování,
  • o práva vznést námitku,
 • vyřizuje výše uvedená práva subjektů údajů.

Správce Vás tímto informuje, že jste oprávněni vykonávat práva podle GDPR u každého ze Správců i vůči každému z nich.

Kontaktní údaje

V případě jakéhokoli dotazu či využití svého práva, které je stanové GDPR uvádíme své kontaktní údaje, na které se může subjekt údajů obrátit.

POLEDNE ROTTA ADVOKÁTI

Maiselova 38/15, Praha 1

tel. + 420 222 318 556 email: recepce@poledne-rotta.cz

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podniknout kroky uvedené níže.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů

adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 tel.: 234 665 111 web: www.uoou.cz