Poledne Rotta advokáti

CZ EN
foto JUDr. Petr Poledne, Ph.D.

JUDr. Petr Poledne, Ph.D.

Vzdělání
V roce 1995 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze. V témže roce absolvoval i jednosemestrální kurs obchodního a evropského práva na University of Limerick, Irsko. V roce 2002 absolvoval postgraduálním studium, obor Soukromé právo, na Právnické fakultě University Karlovy v Praze.

Členství
Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Místopředseda Kontrolní rady České advokátní komory
Člen Komise pro rekodifikaci civilního práva procesního
Přísedící kárného senátu Nejvyššího správního soud pro řízení ve věcech soudců

Předchozí působiště
Během pregraduálních studií působil v předních právních kancelářích Kocián Šolc Touška (od roku 1995 Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář) a Squire Sanders & Dempsey. Po absolvování Právnické fakulty University Karlovy v Praze (1995) spolupracoval s Advokátní kanceláří Kříž, Bělina & spol. V této advokátní kanceláři vedl týmy poskytující právní služby, mimo jiné, ČEZ, a. s., Česká pošta, s. p., Vítkovice, a. s. Jako vedoucí týmu se podílel na úspěších klientů v rozhodčích řízeních vedených proti České konsolidační agentuře (cca 450 mil. Kč), ŽDB a.s. (cca 100 mil. Kč) a Fondu národního majetku České republiky, později České republice (cca 5,8 mld. Kč).

Zaměření
Zaměřuje se zejména na obchodní právo a soudní a rozhodčí řízení. Je spoluautorem Velkého komentáře Občanský soudní řád (Drápal, L., Bureš, J. a kol., Občanský soudní řád. Komentář. 1. vydání. Praha. C. H. Beck, 2009). Má četné právní zkušenosti z rozsáhlých obchodních a investičních projektů, z procesu akviziční činnosti zahraničních investorů v České republice, jakož i z uplatnění práv ze smluv v soudním řízení. Své zkušenosti a znalosti uplatňoval při právních auditech významných českých i zahraničních společností, jakož i v procesu uzavírání smluv, jejich posuzování a úpravě. V neposlední řadě má bohaté zkušenosti s telekomunikačním právem, s poštovním právem, s energetickým právem a privatizačními právními předpisy. Má rovněž bohaté zkušenosti z legislativní činnosti. Ideově i legislativně technicky připravil např. novely občanského soudního řádu (část týkající se výkonu rozhodnutí), zákona o obecně prospěšných společnostech, zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích a komplexní novelu zákona o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách).

Specializace

  • Litigace (rozhodčí a soudní řízení)
  • Energetika
  • Obchodní právo závazkové a společenstevní
  • Telekomunikace
  • Občanské právo